Drukuj

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

 

 

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Wymagane dokumenty: Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Druk do pobrania

Opłaty:
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, jednakże jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Ośrodek będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku, Ośrodek może pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 ust. 1-2 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198)).


Miejsce złożenia dokumentów:
I piętro pok. nr 2 – Sekretariat, ul. M. Reja 2a, 47-224 Kędzierzyn-Koźle lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.


Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
W zakresie nieobjętym powyższymi regulacjami zasady udostępniania informacji publicznych oraz udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 09 kwiecień 2018 09:45 Leszek Grün
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09 kwiecień 2018 09:48 Leszek Grün