Zarządzenia Dyrektora 2019

Zarządzenie 11/2019: wprowadzenia zmiany do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 10/2019: powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.01.2019.PN na „Dostawy warzyw i owoców, świeżych oraz kiszonych w II kwartale 2019 roku dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzie
Zarządzenie 9/2019: ustalenia wysokości wsadu do kotła celem naliczenia odpłatności za wyżywienie w Domach Dziennego Pobytu
Zarządzenie 8/2019: zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia nr 20/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 01.06.2012 r. w sprawie wprowadzenia przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społec
Zarządzenie 7/2019: powołania Komisji do oceny otrzymanych zgłoszeń – formularzy rekrutacyjnych oraz stworzenia listy osób zakwalifikowanych do wsparcia w formie Teleopieki w ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających
Zarządzenie 6/2019: wprowadzenia procedury postępowania w przypadku ogłoszenia ostrzeżenia oraz alarmu I i II stopnia ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu
Zarządzenie 5/2019: powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.01.2018.ZS prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych NA USŁUGI OPIEKUŃ
Zarządzenie 4/2019: zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 21/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 01.06.2012 r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
Zarządzenie 3/2019: wprowadzenia „Regulaminu rozliczania kosztów ogrzewania” oraz „Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody” w lokalach posiadających umowę najmu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 2/2019: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu