• Wniosek o przyznanie pomocy pobierz wniosek
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu
 • Oryginały zaświadczeń o dochodach netto rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc (zaświadczenia o zarobkach netto pobierz druk zaświadczenia, decyzje o przyznaniu świadczeń rodzinnych, decyzja o przyznanym dodatku mieszkaniowym, decyzje o przyznanych świadczeniach emerytalno-rentowych, inne dokumenty świadczące o uzyskanych dochodach)
 • Oświadczenie o uzyskanych dochodach z pracy dorywczej
 • Oświadczenie o stanie majątkowym


Dokumenty dodatkowe:
Mieszkania chronione:

 • Zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do mieszkania chronionego - pobierz zaświadczenie
 • Zaświadczenia lekarza psychiatry o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do mieszkania chronionego - pobierz zaświadczenie
 • Zaświadczenie psychologa o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do mieszkania chronionego - pobierz zaświadczenie

Usługi opiekuńcze:

 • Zaświadczenie lekarskie o konieczności przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, w wyjątkowych przypadkach, jeśli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego wraz z opinią szkoły/ przedszkola określającą realizowane wsparcie w formie organizowanych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. pobierz zaświadczenie

Zasiłek stały:

 • Aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy bądź o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane przez orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o: niepobieraniu świadczeń emerytalno-rentowych, złożeniu wniosku o przyznanie świadczeń emerytalno-rentowych, braku uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych),
 • Numery Pesel członków rodziny w przypadku, kiedy mają podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu
 • Inne dokumenty świadczące o trudnej sytuacji socjalno-bytowej i zdrowotnej.

Zasiłek okresowy:

 • Dokumenty świadczące o trudnej sytuacji socjalno-bytowej i zdrowotnej (m.in. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w przypadku długotrwałej choroby- pobierz zaświadczenie - i inne).

Zasiłek celowy:

 • Dokumenty świadczące o trudnej sytuacji socjalno-bytowej i zdrowotnej (m.in. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w przypadku długotrwałej choroby- pobierz zaświadczenie - i inne).

Program „Posiłek w szkole i w domu”:

 • Dokumenty świadczące o trudnej sytuacji socjalno-bytowej i zdrowotnej (m.in. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w przypadku długotrwałej choroby- pobierz zaświadczenie - i inne).

Domy Pomocy Społecznej

 • Podanie o umieszczenie w domu pomocy społecznej osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego wraz z zobowiązaniem o ponoszeniu odpłatności za pobyt
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej pobierz zaświadczenie
 • Zaświadczenie lekarza psychiatry w przypadku osoby chorej psychicznie pobierz zaświadczenie
 • Zaświadczenie psychologa w przypadku osoby niepełnosprawnej intelektualnej pobierz zaświadczenie


Składka na ubezpieczenie społeczne:

 • Wniosek o przyznanie decyzji w sprawie opłacania składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
 • Świadectwo pracy potwierdzające rezygnację z pracy
 • Orzeczenie o stanie zdrowia osoby, która wymaga stałej, bezpośredniej i osobistej opieki drugiej osoby pobierz zaświadczenie
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 08 kwiecień 2018 19:12 Leszek Grün
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 kwiecień 2018 16:40 Agnieszka Cetnar
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 maj 2018 15:55 Agnieszka Cetnar
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 styczeń 2020 21:45 Joanna Marek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 styczeń 2020 22:55 Marzena Urbanowicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 czerwiec 2020 18:23 Joanna Marek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 czerwiec 2020 18:25 Joanna Marek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 czerwiec 2020 18:27 Joanna Marek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 26 lipiec 2021 21:25 Irena Morek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 26 lipiec 2021 21:26 Irena Morek