Chcąc dopełnić nałożony obowiązek wynikający z nowelizacji przepisów ustawy - Prawo elekomunikacyjne
z dnia 16 lipca 2004 r. uprzejmie informujemy, iż strona używa cookies (ciasteczka). Więcej infrmacji o cookies używanych na www.bip.mops-kkozle.pl

Dowiedz się więcej o zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

BIP - MOPS Kedzierzyn-Koźle
BIP_MOPS
Status prawny Organizacja Przedmiot działalnści i kompetencje
Kadra zarządzająca Majątek Strategia Terminy wyplat Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Konsultacje społeczne Projekt Nowe Szanse
Rejestry, ewidencje, archiwa Praca w MOPS Zamówienia publiczne
Zarządzenia dyrektora Sprawozdania
Przebieg i efekty kontroli Dostęp do informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej Elektroniczna skrzynka podawcza Adresy i telefony Serwis
www.bip.gov.pl www.mops-kkozle.pl


MODUŁ WYSZUKUJĄCY:

Przedmiot działalności i kompetencje

O ośrodku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. Terenem działania jest gmina Kędzierzyn-Koźle.

Głównym celem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Narzędziem do jego realizacji są min. takie akty prawne jak:
 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r.Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 13 marca 2003 o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U.  2011 r. Nr 43 poz. 225)
 5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U z 2010 Nr 28, poz.146 )
 6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180 poz. 1493 z późn. zm.)
 7. Ustawa z dnia 9 czerwca 2001r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 149 poz. 887)
 8. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
 9. Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
Zadania

Zadania określone ustawą o pomocy społecznej obejmują w szczególności:

 1. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
 2. pracę socjalną,
 3. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 4. realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
 5. współpracę i współdziałanie z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie pomocy społecznej.

Zadania określone ustawą o świadczeniach rodzinnych obejmują w szczególności:

 1. przyznawanie oraz wypłata świadczeń rodzinnych w tym:

  - zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
  - zasiłków pielęgnacyjnych,
  - świadczeń pielęgnacyjnych,
  - jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Zadania określone ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów obejmują w szczególności:

 1. przyznawanie oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 2. działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

O ośrodku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej tworzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Dział Pomocy Środowiskowej,
 2. Dział Świadczeń,
 3. Dział Usług Opiekuńczych,
 4. Dział Księgowości,
 5. Dział Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej
 6. Domy Dziennego Pobytu:
  • Dom Dziennego Pobytu nr 1 "Pod Brzozą"
  • Dom Dziennego Pobytu nr 2 "Magnolia"
  • Dom Dziennego Pobytu nr 3 "Radość"
  • Dom Dziennego Pobytu nr 4 "Wrzos"
  • Dom Dziennego Pobytu nr 5 "Nasz Dom"
 7. Dział Mieszkań Chronionych

 


Rejestr zmian:
Nazwa dokumentu:Przedmiot działalności i kompetencje
Utworzył:Laura Walczyk
Data utworzenia:2011-03-09
Opublikował:Leszek Grün
Data publikacji:2011-03-09
Ostatnio modyfikował:Leszek Grün
Data modyfikacji:2012-07-20


Administrator systemu: 4PROJEKT tel.: 609 165 149 e-mail: administrator@mops-kkozle.pl | Polityka cookies