Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej, powołaną na mocy Uchwały Nr XI/59/90 Miejskiej Rady Narodowej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 28 lutego 1990 roku. Terenem działania jest gmina Kędzierzyn-Koźle.

Organizację, strukturę i zasady działania Ośrodka określa Regulamin organizacyjny. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wykonuje zadania pomocy społecznej należące do zadań własnych gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, a także - zgodnie ze stosownymi upoważnieniami Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - zadania wynikające z ustaw:

 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym,
 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Główne zadania

I. Zadania określone ustawą o pomocy społecznej obejmują w szczególności:

 1. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
 2. pracę socjalną,
 3. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 4. realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
 5. współpracę i współdziałanie z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie pomocy społecznej.

 

II. Zadania określone ustawą  o przemocy w rodzinie :

 

 1. prowadzenie szeroko rozumianych działań profilaktycznych,
 2. ograniczanie problemu przemocy w rodzinie,
 3. prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie.

 

III. Zadania określone ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

 

 1. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem,
 2. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 3. tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
 4. realizacja 3 letnich gminnych programów wspierania rodziny,
 5. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych.

 

IV. Zadania określone ustawą o świadczeniach rodzinnych obejmują w szczególności:

Przyznawanie oraz wypłata świadczeń rodzinnych w tym:

 • zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • świadczeń pielęgnacyjnych,
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

V. Zadania określone ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów obejmują w szczególności:

 

 1. działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

 

VI. Zadania określone ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w szczególności przyznawanie oraz wypłata świadczeń wychowawczych.

VII. Zadania określone ustawą o systemie oświaty:
Przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

 • stypendia szkolne,
 • zasiłki szkolne.

Działy Ośrodka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej tworzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Dział Pomocy Środowiskowej,
 2. Dział Świadczeń,
 3. Dział Usług Opiekuńczych,
 4. Dział Księgowości,
 5. Dział Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej,
 6. Domy Dziennego Pobytu:
  • Dom Dziennego Pobytu nr 1 "Pod Brzozą",
  • Dom Dziennego Pobytu nr 2 "Magnolia",
  • Dom Dziennego Pobytu nr 3 "Radość",
  • Dom Dziennego Pobytu nr 4 "Wrzos",
  • Dom Dziennego Pobytu nr 5 "Nasz Dom",
 7. Dział Mieszkań Chronionych.
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 08 kwiecień 2018 17:40 Leszek Grün
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09 kwiecień 2018 11:40 Leszek Grün