Nowe Szanse 2011 

Realizacja projektu p.n. Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych "Nowe Szanse":

  • Wszyscy uczestnicy projektu odbyli konsultacje z doradcą zawodowym oraz psychologiem. W 2011 roku specjalistą w zakresie doradztwa zawodowego była Pani Barbara Nieckarz, a wsparcie psychologiczne oraz wstępną diagnozę wykonała Pani Katarzyna Raduli.
  • Zakończono realizację cyklu warsztatów w ramach Klubu Integracji Społecznej, odbyły się trzy warsztaty dla dwóch grup uczestników po 20 osób. Trenerami warsztatów byli: Pani Dorota Rak, Pan Marek Oleś, Pani Irena Morek. Uczestnicy otrzymali praktyczne wskazówki z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy, autoprezentacji, zagrożeń wynikających ze spożywania używek i mechanizmów uzależnień.
  • Uczestnicy wymagający szerszej diagnozy i/lub wsparcia w zakresie problemu uzależnień odbyli konsultacje z terapeutą ds. uzależnień, którego funkcję pełnił Pan Marek Oleś.
  • Kursy dotychczas zrealizowane w ramach Projektu Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych "Nowe Szanse" w 2011 roku:

- kurs prawa jazdy kategorii B, C, D
- kurs operatorów koparkoładowarek
- kurs opieki nad osobami starszymi z pierwszą pomocą
- kurs profesjonalny sprzedawca
- kurs operatorów wózków jezdniowych
- kurs obsługi programów komputerowych i urządzeń biurowych

  • Uczestnicy projektu są objęci kompleksową praca socjalną, a także otrzymują wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych, które stanowią wkład własny w projekcie.
  • Rozpoczynają się warsztaty treningu kompetencji i umiejętności społecznych, które poprowadzi Patrycja Madej. Odbędzie się sześć warsztatów w grupach 20 - osobowych, podczas których uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności w zakresie radzenia sobie ze stresem, pracy w grupie, autoprezentacji, adekwatnej oceny siebie i innych, a także dzięki warsztatom wzrośnie ich motywacja do działania, poczucie własnej wartości oraz aktywność na polu zawodowym.


ZAKOŃCZONE REALIZACJE:

  • Zakończono realizację treningu kompetencji i umiejętności społecznych, realizowanego w cyklu sześciu warsztatów. Trenerem warsztatów była Pani Patrycja Madej. Za stworzenie warunków do przeprowadzenia warsztatów i miłą pomocną atmosferę realizatozy projektu dziękują Pani Kierownik pracownikom Domu Dziennnego Pobytu Nr 5
  • Zakończono realizację kursu wizażu, makijażu i stylizacji, w którym uczestniczyło 15 kobiet.