Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.mops-kkozle.pl oraz www.bip.mops-kkozle.pl  

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 28-12-2017
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04-08-2020

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń  wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki publikowane po 23.09.2020 r. są dostępne.
 2. obrazy/zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. Obrazy publikowane po 23.09.2020 r. posiadają tekst alternatywny.

Strony posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. widoczny fokus,
 4. wyróżnienie odnośników.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 21.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu:

 • przy ul. Mikołaja Reja 2a
 • przy ul. Powstańców Śląskich 26
 • przy ul. Grzegorza Piramowicza 27
 • przy ul. Władysława Grabskiego 6
 • przy ul. Kazimierza Wielkiego 6
 • przy ul. Tadeusza Kościuszki 43b
 • przy ul. Ludwika Waryńskiego 1-3

spełniają w części podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. przestrzenie komunikacyjne budynków są częściowo wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy, podjazdy),
 2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynkach częściowo umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (rampy podjazdowe, windy),
 3. informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (tablice informacyjne, ochroniarz, punkt pierwszego kontaktu, sala obsługi),
 4. zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
 5. osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego,
 2. w budynkach nie są zainstalowane urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących (pętle indukcyjne, systemy FM czy inne urządzenia oparte o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia),
 3. na stronach internetowych zapewniono informację o zakresie działalności podmiotu, jednakże nie jest on możliwy do odczytania maszynowo, nie jest dostępny jako nagranie w języku migowym oraz w tekście łatwym do czytania,
 4. zapewnienie komunikacji na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika punktu pierwszego kontaktu, Sali obsługi czy ochroniarza o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze blisko wejścia do budynku.

Dostęp alternatywny:
W przypadku, gdy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu nie jest w stanie zapewnić dostępności zapewnia się dostęp alternatywny polegający w szczególności na :

 1. zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby,
 2. zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami,
 3. zapewnieniu takiej organizacji, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych osób,
 4. zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez ePUAP, Emp@tię,
 5. zapewnieniu pomocy tłumacza języka migowego.
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 22 wrzesień 2020 15:35 Laura Walczyk