Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne".

Uchwałą nr 4133/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniona została decyzja o dofinansowaniu projektu. Od dnia podjęcia uchwały obowiązują nowe wartości w projekcie tj.:

Całkowite koszty projektu: 4 907 951,09 zł w tym dofinansowanie z EFS: 4 171 758,42 zł.

Termin realizacji projektu: od 01.12.2016 r. do 31.01.2020 r.

Partnerzy projektu - 10 gmin z województwa opolskiego:

 • Gmina Kędzierzyn Koźle - całkowite koszty zadań w projekcie: 925 411,12 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 786 599,45 zł
 • Gmina Głubczyce - całkowite koszty zadań w projekcie: 128 820,30 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 88 820,30 zł
 • Gmina Branice - całkowite koszty zadań w projekcie: 134 978,37 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 114 731,61 zł
 • Gmina Pokój - całkowite koszty zadań w projekcie: 114 922,50 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 97 684,12 zł
 • Gmina Nysa - całkowite koszty zadań w projekcie: 833 862,75 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 708 783,34 zł
 • Gmina Lubsza - całkowite koszty zadań w projekcie: 151 939,20 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 129 148,32 zł
 • Gmina Zawadzkie - całkowite koszty zadań w projekcie: 87 780,00 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 59 743,23 zł
 • Gmina Paczków - całkowite koszty zadań w projekcie: 755 293,35 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 641 999,35 zł
 • Gmina Kluczbork - całkowite koszty zadań w projekcie: 401 803,66 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 341 533,11 zł
 • Gmina Popielów - całkowite koszty zadań w projekcie: 105 171,24 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 89 395,55 zł
 • Gmina Biała - całkowite koszty zadań w projekcie: 241 500,00 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 161 500,00 zł

Budżet Lidera projektu: 1 026 468,60 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 951 820,03 zł.

Cel główny projektu:
Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego i w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia w regionie poziomu ubóstwa, co jest zgodne z celem szczegółowym określonym w programie RPO WO 2014-2020 oraz celami EU 2020. tj. zwiększenie usług społecznych świadczonych w regionie.

Grupa docelowa:
Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zamieszkujące na terenie województwa opolskiego oraz osoby zatrudnione w podmiotach pomocy i integracji społecznej, mających siedzibę na terenie województwa opolskiego. Wsparciem objęte zostaną: osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w pierwszej kolejności osoby niesamodzielne (i rodziny tych osób), których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz osoby niesamodzielne, starsze i niepełnosprawne, opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych, osoby niepełnosprawnej powyżej 3 roku życia, otoczenie ww. osób i rodzin, personel służb świadczących usługi społeczne, osoby fizyczne w zakresie szkolenia na opiekunów środowiskowych i asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.

W projekcie przewiduje się realizację zadań w ramach, których nastąpi:

 • Zwiększenie rozwoju usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi obejmujące m.in. następujące formy wsparcia:
  • usługi opiekuńcze,
  • usługi asystenckie świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
  • nowoczesne technologie informacyjno - komunikacyjne, takie jak np. teleopieka, systemy przywoławcze,
  • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej.
 • Poprawienie dostępu do mieszkań o charakterze wspomaganym (mieszkania wspierane), a w tym:
  • o utworzenie miejsc w nowo tworzonych mieszkaniach wspomaganych (mieszkaniach chronionych/wspieranych) na terenie Gminy Paczków 6 mieszkań z 8 miejscami (2 mieszkania 2-osobowe, i 4 mieszkania 1-osobowe)
  • o utworzenie 2 mieszkań wspieranych na terenie Gminy Białej 2 mieszkania dla co najmniej 4 osób (2K, 2M)
 • Zwiększenie rozwoju działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w lokalnej społeczności, w tym:
  • działania wspierające ich aktywność społeczną,
  • działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie, w tym sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki i sprzętu zwiększającego ich samodzielność,
 • Zwiększenie rozwoju działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności:
  • poradnictwo, psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia,
  • tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych,
  • sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej, w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU

WSKAŹNIKI KLUCZOWE

A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU


Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

 

K

M

Ogółem

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie

osoby

106

66

172

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

szt.

0

0

2

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami

szt.

0

1

1

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie

osoby

17

3

20B. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU


Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

 

K

M

Ogółem

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu

osoby

4

1

5

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu

szt.

0

0

35WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU

A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU


Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

 

K

M

Ogółem

Liczba personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej objętego wsparciem w programie

osoby

36

0

36

Liczba osób objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie

osoby

106

66

172

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie w ramach usług społecznych

osoby

8

9

17

Liczba osób niesamodzielnych, korzystających z mieszkań wspomaganych w ramach projektu

osoby

2

2

4

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie w zakresie usług zdrowotnych

osoby

17

3

20

Liczba osób objętych usługami zdrowotnymi w programie

osoby

17

3

20B.REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU


Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość bazowa

Wartość docelowa

 

K

M

Ogółem

K

M

Ogółem

Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług społecznych w mieszkaniach wspomaganych istniejących po zakończeniu projektu

szt.

0

0

0

0

0

12

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które deklarują wzrost jakości życia dzięki interwencji EFS

osoby

0

0

0

18

1

19

 

 

Szczegóły dotyczące zakresu zadań Lidera oraz Partnerów oraz informacje dotyczące Realizatorów zadań w Gminach określa Umowa partnerska z dnia 22 listopada 2016 r.

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 08 kwiecień 2018 20:22 Leszek Grün
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 czerwiec 2018 11:47 Klaudia Wojdyła
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 październik 2018 14:46 Grażyna Filipczak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 kwiecień 2019 12:00 Grażyna Filipczak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 kwiecień 2019 12:00 Grażyna Filipczak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 kwiecień 2019 10:35 Grażyna Filipczak