Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.mops-kkozle.pl oraz www.bip.mops-kkozle.pl  

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 28-12-2017
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31-01-2021

Status pod względem zgodności z ustawą
Strony internetowe są zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Strony posiada m.in. następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. widoczny fokus,
 4. wyróżnienie odnośników.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 26.02.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .Dostępność architektoniczna

Budynki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu znajdujące się przy:

 • ul. Mikołaja Reja 2a
 • ul. Powstańców Śląskich 26
 • ul. Grzegorza Piramowicza 27
 • ul. Władysława Grabskiego 6
 • ul. Kazimierza Wielkiego 6
 • ul. Tadeusza Kościuszki 43b
 • ul. Ludwika Waryńskiego 1-3

spełniają w części podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

 1. Budynek przy ul. Mikołaja Reja 2a  (siedziba główna).

  Do budynku prowadzą  dwa  wejścia:  pierwsze wejście od ul. Mikołaja Reja, drugie wejście z boku budynku od strony ul. Kozielskiej.
  Do wejścia prowadzą:  pierwsze wejście jest bez barier architektonicznych, do drugiego wejścia jest jeden schodek.
  W budynku znajduje się winda, do której wchodzi się od wewnątrz.
  Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach  1,2.
  Przed pierwszym wejściem do budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W budynku są pętle indukcyjne.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Zapewniona jest informacja o rozkładzie pomieszczeń w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, ochroniarz informujący klientów, punkt pierwszego kontaktu, sala obsługi),
  Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 19.09.2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 2. Budynek Domu Dziennego Pobytu Nr 1 przy ul. Powstańców Śląskich 26

  Budynek otoczony jest płotem, w którym wyodrębnione jest wejście przez bramkę oraz przez bramę wjazdową.
  Wejście, do budynku znajduje się „od tyłu” od ulicy Jana Matejki.
  Przed wejściem do budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe, brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
  Od bramki do wejścia prowadzi chodnik, od bramy wjazdowej droga.
  Do budynku wchodzi się przez wiatrołap bezpośrednio z poziomu 0.
  Następnie są drzwi, którymi wchodzi się do budynku. Z poziomu 0 na parter prowadzi 5 schodów.
  Na parterze mieści się ogólnodostępna szatnia oraz stołówka.
  Na kolejne kondygnacje prowadzą schody.
  W obiekcie brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
  W budynku nie ma windy.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Zapewniona jest informacja o rozkładzie pomieszczeń w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownicy informujący klientów).
  Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 19.09.2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 3. Budynek Domu Dziennego Pobytu Nr 2 przy ul. Grzegorza Piramowicza 27

  Budynek nie jest obecnie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rozpoczęty został proces przebudowy i modernizacji obiektu oraz dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie w poruszaniu się po budynku i korzystaniu z jego funkcji, osobom niepełnosprawnym pomocy udzielają pracownicy zatrudnieni w obiekcie.
  Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach od ul. Piramowicza.
  W budynku nie ma windy.
  Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze, oraz przy pomocy pracowników na I piętrze.
  W obiekcie brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
  Przed wejściem do budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń  (poza technicznymi) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Zapewniona jest informacja o rozkładzie pomieszczeń w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik informujący klientów).
  Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 19.09.2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 4. Budynek Domu Dziennego Pobytu Nr 3 przy ul. Władysława Grabskiego 6

  Do budynku prowadzą  dwa  wejścia oba od ul. W. Grabskiego.
  Do wejścia prowadzą:  pierwsze wejście do budynku jest bez barier architektonicznych do pomieszczeń prowadzą dwa schody, do drugiego wejścia prowadzą dwa schody z zewnątrz budynku dalej do pomieszczeń prowadzą dwa schody.
  Przy budynku jest winda dla osób niepełnosprawnych. Wejście z poziomu „0” tj. z chodnika.  Winda znajduje się przy drugim wejściu.
  Przed wejściem do budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy windzie.
  Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na wszystkich poziomach bez progów.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  W budynku jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych na I piętrze.
  Budynek przygotowany do pobytu osób z zespołem otępiennym. Na 1 piętrze są domofony i zamykane drzwi w celu zapobiegania samowolnemu opuszczeniu budynku.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Zapewniona jest informacja o rozkładzie pomieszczeń w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownicy informujący klientów).
  Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 19.09.2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 5. Budynek Domu Dziennego Pobytu Nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6

  Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno główne i drugie od strony ogrodu. Oba wejścia pozbawione są barier architektonicznych.
  Teren budynku jest ogrodzony. Na teren można wejść przez 2 bramki lub bramę wjazdową.
  Na terenie budynku jest parking z 5 miejscami parkingowymi, brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  Pomieszczenia dla podopiecznych znajdują się na jednym poziomie (parterze), częściowo są dostosowane do osób z niepełnosprawnościami.
  W budynku nie ma toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
  Do budynku i wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych. Standardowo, dla ułatwienia odbioru treści osobom niedowidzącym, stosuje się odpowiednio dużą czcionkę podczas zamieszczania ogłoszeń, informacji na tablicach.
  Podopiecznym placówki zapewniona jest informacja o rozkładzie pomieszczeń w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, kadra placówki udzielająca wskazówek i pełnej informacji).

 6. Budynek Domu Dziennego Pobytu Nr 5 przy ul. Tadeusza Kościuszki 43b

  Do budynku prowadzą dwa wejścia dla podopiecznych placówki, a także dwa osobne wejścia dla pracowników kuchni.
  Budynek jest ogrodzony, a w godzinach pracy placówki na teren można wejść przez dwie bramki oraz dwie szerokie bramy, które w tym czasie pozostają otwarte. Wszystkie wejścia  na teren budynku oraz do budynku są pozbawione barier architektonicznych.
  Budynek stanowi konstrukcję dwukondygnacyjną. Na pierwsze piętro można dostać się na dwa sposoby: schodami oraz platformą podnoszącą, z której mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, z trudnościami w poruszaniu się.
  Zapewniono odpowiedniej szerokości korytarze i przestronne pomieszczenia na obu kondygnacjach. Na korytarzach nie umieszcza się żadnych przedmiotów mogących stanowić bariery, czy zagrożenie dla osób niepełnosprawnych.
  W budynku znajdują się dwie toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych w tym jedna na parterze, druga na piętrze.
  Na terenie placówki możliwe jest zaparkowanie samochodu (parking na około
  5 samochodów). Bezpośrednio do terenu placówki przylega ogólnodostępny parking na 10 miejsc parkingowych. Nie ma miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Do budynku i wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych. Standardowo, dla ułatwienia odbioru treści osobom niedowidzącym, stosuje się odpowiednio dużą czcionkę podczas zamieszczania ogłoszeń, informacji na tablicach.
  Podopiecznym placówki zapewniona jest informacja o rozkładzie pomieszczeń w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, kadra placówki udzielająca wskazówek i pełnej informacji).

 7. Budynek Mieszkań Treningowych i Wspomaganych przy ul. Ludwika Waryńskiego 1-3

  Do budynku prowadzą cztery wejścia: pierwsze główne wejście z przodu budynku od ul. Waryńskiego, drugie wejście z przodu budynku od ul. Waryńskiego, trzecie wejście z tyłu budynku od ul. Waryńskiego, czwarte wejście z tyłu budynku od ul. Waryńskiego,
  Do wejścia prowadzą: pierwsze wejście (główne) jest bez barier architektonicznych (drzwi szerokie, dwuskrzydłowe), drugie wejście jest bez barier architektonicznych (prowadzi prosto do windy), trzecie wejście (ewakuacyjne) z zewnątrz jest bez barier architektonicznych, a wewnątrz  sześć schodów na parter (do windy), do czwartego wejścia (ewakuacyjnego) z zewnątrz prowadzą trzy schodki, a wewnątrz sześć schodów na parter (do windy).
  W budynku jest winda („dwustronna” – można do niej wejść bezpośrednio z ulicy wejściem drugim).
  Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach 1 i 2.
  Z boku budynku (od strony osiedla Śródmieście) znajduje się siedem  miejsc parkingowych z czego 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  Wszystkie ciągi komunikacyjne na całej długości wyposażone są w poręcze.
  W budynku wszystkie pomieszczenia pozbawione są barier architektonicznych w tym toaleta dostępna dla osób niepełnosprawnych.
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  Oznaczenia w alfabecie Brajla znajdują się na przyciskach windy, a wszelkie skosy, obniżenia sufitów, pierwsze i ostatnie schodki oznaczone są taśmą w kontrastowych kolorach (czarno-żółtych).
  W budynku oznaczenia i informacje pisane są drukiem powiększonym dla osób niewidomych
  i słabowidzących.
  Zapewniona jest informacja o rozkładzie pomieszczeń w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik informujący klientów).
  Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 19.09.2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.


W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego,
 2. w budynkach są zainstalowane urządzenia do obsługi osób słabosłyszących tj. pętle indukcyjne, których celem jest wspomaganie słyszenia,
 3. na stronach internetowych zapewniono informację o zakresie działalności podmiotu, jest ona możliwa do odczytania maszynowo oraz dostępna jako nagranie w języku migowym,
 4. zapewniona jest komunikacja na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w jej wniosku.
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 22 wrzesień 2020 15:35 Laura Walczyk
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 marzec 2021 08:20 Laura Walczyk
Artykuł został zmieniony. środa, 24 styczeń 2024 07:48 Katarzyna Weklicz