Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona (art. 23a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna;

  1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu www.bip.mops-kkozle.pl
  2. udostępniona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu www.mops-kkozle.pl
  3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Dla informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu oraz na wniosek, podmiot wykorzystujący informację publiczną jest zobowiązany do:

  1. poinformowania o źródle pozyskania informacji publicznej w postaci dopisku o treści np.: „Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu",
  2. wskazania daty pozyskania informacji publicznej,
  3. poinformowania o  czasie wytworzenia danej informacji publicznej,
  4. zachowania pierwotnej formy uzyskanej informacji przy jej przetwarzaniu,
  5. informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystanej.

W celu uzyskania informacji publicznej do ponownego wykorzystywania, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka, wnioskodawca wypełnia wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

 

Tryb ponownego wykorzystania informacji publicznej


Wymagane dokumenty: Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Druk do pobrania

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków. Nieusunięcie braków w terminie 7 dni skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Opłaty:
Informacja publiczna udostępniana jest co do zasady bezpłatnie. Zgodnie z art. 23c ustawy o dostępie do informacji publicznej Ośrodek może pobrać opłatę, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.


Miejsce złożenia dokumentów:
I piętro pok. nr 2 – Sekretariat, ul. M. Reja 2a, 47-224 Kędzierzyn-Koźle lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.


Termin załatwienia sprawy:
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych dopuszczalne jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej oraz o wysokości opłat, wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).


W zakresie nieobjętym powyższymi regulacjami zasady udostępniania informacji publicznych oraz udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 09 kwiecień 2018 09:47 Leszek Grün
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09 kwiecień 2018 09:48 Leszek Grün
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09 kwiecień 2018 09:48 Leszek Grün