Dom Dziennego Pobytu Nr 1 „Pod Brzozą”
ul. Powstańców 26
47-220 Kędzierzyn-Koźle
II piętro
telefon: 77 483-28-76


Dział Usług Opiekuńczych tworzą opiekunki i pielęgniarki odpowiedzialne za realizację pomocy usługowej w przydzielonym terenie opiekuńczym oraz fizjoterapeutka zatrudniona na etatu.

Dział Usług Opiekuńczych organizuje i świadczy:

 • usługi opiekuńcze,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze przyznawane są od poniedziałku do piątku
w godzinach między 7.00 a 15.00 - w ilości od 1 do 2 godzin dziennie.


1. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje
:

 • osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione,
 • pomoc usługową przyznaje się przede wszystkim osobie starszej samotnej, osobie starszej, która posiada rodzinę, opiekę w pierwszej kolejności powinna zapewnić właśnie ta rodzina, a dopiero potem instytucja,
 • w przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoba wymagająca z powodu wieku pomocy innych osób może korzystać z usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy - art. 52 ust.1,
 • usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy lub w ośrodkach wsparcia takich jak środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy pomocy.

2. Usługi opiekuńcze obejmują:

 • pomoc w codziennych zajęciach - takich jak dokonywanie zakupów, wynoszenie śmieci, bieżące sprzątanie, gotowanie bądź donoszenie obiadów z domów dziennego pobytu, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • podtrzymanie człowieka starszego w jego samodzielności i sprawności,
 • opiekę higieniczną, pielęgnacyjną - mycie, kąpanie, ubieranie, przesłanie łóżka, zmiana bielizny pościelowej, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie
 • w miarę możliwości zapewnienie kontaktów otoczeniem, współpracę z rodziną,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze – np. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu, świadczone przez pielęgniarki, rehabilitantów, fizjoterapeutów – to szczególny rodzaj usług dostosowanych do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.

3. Tryb udzielania pomocy:

 1. zgłoszenie wniosku - o pomoc w formie usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania:
  - osobiście
  - telefonicznie bądź
  - listownie.
  Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych, w przypadku usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - od lekarza psychiatry.
 2. sporządzenie wywiadu środowiskowego - przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w celu ustalenia czy osoba spełnia warunki niezbędne do przyznania pomocy. Po zgłoszeniu, w przeciągu dwóch tygodni, pracownik socjalny z MOPS odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy m.in. ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi.
 3. sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc – w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na usługi MOPS powinien wydać decyzję administracyjną (na piśmie) o przyznaniu – bądź nie – tej formy pomocy.
 4. realizacja przyznanych świadczeń – rodzaj, forma i rozmiar świadczonej pomocy dostosowane są nie tylko do okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, ale także do celów i możliwości pomocy społecznej.

4. Zasady odpłatności:

Wysokość opłat zależy od:

 • miejsca zamieszkania - Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle określa w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.
 • dochodu netto - w ustawie o pomocy społecznej zapisana jest generalna zasada mówiąca, że: wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego (art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej). Jeśli podopieczny nie przekracza kryterium dochodowego, które od 1 października 2018 r. wynosi 701,00 zł na osobę w rodzinie, nie ponosi odpłatności. Dla osoby samotnie gospodarującej kryterium to wynosi 528,00 zł. W przypadku przekroczenia kryterium podopieczny ponosi częściową odpłatność, tym większą im większe przekroczenie.
 • rodzaju i miejsca świadczenia usług – wysokość ponoszonych opłat zależy od dochodu na osobę w rodzinie; od tego czy i o ile przekroczy tzw. kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Osoby, których dochód nie przekracza ustawowo określonego kryterium mają bezpłatnie świadczone usługi. Podopieczni ponoszą procentową odpłatność, kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości uzyskiwanych dochodów i stanu rodzinnego.

5. Zakres czynności świadczonych przez opiekunkę/pielęgniarkę w domu podopiecznego:

Zakres czynności uzależniony jest od indywidualnych potrzeb podopiecznego dostosowany do możliwości podopiecznego oraz uzgodniony z podopiecznym

CZYNNOŚCI PIEĘGNACYJNE:

 • nawiązanie kontaktu z podopiecznym
 • rozpoznanie potrzeb podopiecznego
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w trakcie wykonywania wszystkich czynności
 • pomoc w utrzymaniu prawidłowej higieny ciała
 • pomoc w toalecie całego ciała, czesaniu, ubieraniu – w zależności od stanu zdrowia i kondycji fizycznej podopiecznego /kąpiel w łóżku lub w łazience/
 • zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń
 • zmiana bielizny osobistej
 • zmiana bielizny pościelowej
 • karmienie podopiecznego
 • aktywowanie podopiecznego do czynnego uczestnictwa w życiu codziennym
 • realizowanie recept
 • utrzymywanie kontaktu i współpraca z rodziną


CZYNNOŚCI GOSPODARCZE:

 • planowanie pracy
 • dokonywanie zakupów artykułów spożywczych i przemysłowych niezbędnych do egzystencji podopiecznego
 • prowadzenie ewidencji wydatków i rozliczanie się z podopiecznym z wydatkowanych pieniędzy
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, opłacanie rachunków
 • dostarczanie posiłków z domu dziennego pobytu lub pomoc w ich przygotowaniu
 • pomoc w bieżącym utrzymaniu w czystości pomieszczenia, w którym przebywa podopieczny
 • wynoszenie śmieci
 • palenie w piecu /wg potrzeb/, przynoszenie opału, wody
 • drobne przepierki bielizny osobistej
 • odnoszenie bielizny do punktów pralniczych


USŁUGI DODATKOWE:

 • prasowanie
 • pastowanie podłóg
 • pomoc w dozowaniu leków


OPIEKUNKI/PIELĘGNIARKI NIE ŚWIADCZĄ NIŻEJ WYMIENIONYCH USŁUG:

 • sprzątanie balkonów, klatek schodowych, piwnic, strychów, ogródków
 • palenie w piecu centralnego ogrzewania
 • podawanie zastrzyków, insuliny

 

6. Usługi opiekuńcze:

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie wymagającej pomocy, która posiada rodzinę, ale rodzina takiej pomocy nie może zapewnić - art. 50 ust.1,2,3 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z pózn. zm.)

Pomoc usługową przyznaje się przede wszystkim osobie starszej samotnej. Osobie starszej, która posiada rodzinę, opiekę w pierwszej kolejności powinna zapewnić właśnie ta rodzina, a dopiero potem instytucja.
W przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoba wymagająca z powodu wieku pomocy innych osób może korzystać z usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy - art. 52 ust.1.

Usługi opiekuńcze obejmują

 • pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych,
 • opiekę higieniczną, pielęgnacyjną
 • w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem, współpracę z rodziną,
 • podtrzymanie człowieka starszego w jego samodzielności i sprawności.


Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
Zakres czynności:

 • uzależniony jest od indywidualnych potrzeb podopiecznego
 • dostosowany do możliwości podopiecznego
 • oraz uzgodniony z podopiecznym


Procedura ubiegania się o wsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych
Przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w celu ustalenia czy osoba spełnia warunki niezbędne do przyznania pomocy. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny.

 • zgłoszenie wniosku - osobiste, telefoniczne bądź listowne do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania, wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z tego rodzaju usług,
 • sporządzenie wywiadu środowiskowego - po zgłoszeniu, w ciągu dwóch tygodni, pracownik socjalny z MOPS odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego, od wyników wywiadu zależy m.in. ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi.
 • sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc - w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na usługi OPS powinien wydać decyzję administracyjną (na piśmie) o przyznaniu – bądź nie – tej formy pomocy.
 • realizacja przyznanej pomocy – w zależności od wolnych roboczogodzin opiekunek, nowe środowisko może być objęte w sytuacji kiedy jeden z podopiecznych zrezygnuje z pomocy usługowej, albo zostanie przeniesiony do placówki całodobowej opieki, albo zgonu. Rodzaj, forma i rozmiar świadczonej pomocy dostosowane są nie tylko do okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, ale także do celów i możliwości pomocy społecznej.


Wymagane dokumenty:

 1. wniosek złożony przez zainteresowanego lub pracownika socjalnego o objęciu pomocą, z określeniem ilości godzin
 2. zobowiązanie do ponoszenia odpłatności za świadczone usługi,
 3. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli osoba posiada),
 4. dochody rodziny: zaświadczenia o zarobkach netto wszystkich członków rodziny w raz z zasiłkami rodzinnymi, pielęgnacyjnymi, decyzja o dodatku mieszkaniowym, odcinki rent, emerytur,
 5. oświadczenie o stanie majątkowym,
 6. dowód osobisty,


7. Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze
:

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2016 r. Nr XXXIX/348/16 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i ich pobierania - pełna odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze wynosi 10,00 zł za 1 godzinę usług w dni robocze, w godzinach 7.00 -15.00.

Podopieczni ponoszą procentową odpłatność, kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości uzyskiwanych dochodów i stanu rodzinnego.

 

8. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Kwalifikacje zawodowe:
Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi określa w drodze rozporządzenia minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (także usługi specjalistyczne dla pozostałych grup) są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: m.in. psychologa, pedagoga, terapeuty zajęciowego, asystenta osoby niepełnosprawnej lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć te usługi (§ 3 ust.1 rozporządzenia).

Dodatkowo, specjaliści świadczący usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż, m.in. w szpitalu psychiatrycznym, w środowiskowym domu samopomocy, domu pomocy społecznej dla osób z upośledzeniem umysłowym, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym. Usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą także świadczyć osoby, które nabyły doświadczenie pracując juz w ramach tego rodzaju usług (§ 3 ust.2 rozporządzenia).


9. Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują
:

 • podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia osób z zaburzeniami psychicznymi - uczenie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, funkcjonowania społecznego,
 • zapewnienie pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych,
 • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, pomoc w planowaniu budżetu,
 • opiekę higieniczną,
 • w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem, współpracę z rodziną, podtrzymanie osób z zaburzeniami psychicznymi w ich samodzielności i sprawności.


10. Procedura ubiegania się o wsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
:

Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy lub w ośrodkach wsparcia takich jak środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy pomocy. W pierwszej kolejności pomoc usługową przyznaje się osobom samotnym. Rodzina jest zobowiązana zapewnić opiekę w pierwszej kolejności, a dopiero potem instytucja.

Przyznanie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w celu ustalenia czy osoba spełnia warunki niezbędne do przyznania pomocy. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny.

 • zgłoszenie wniosku - osobiste, telefoniczne bądź listowne do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania, wymagane jest zaświadczenie lekarskie lekarza psychiatry o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z tego rodzaju usług, lekarz może określić ilość godzin usług, jakie powinny być udzielone danej osobie, jednak o ilości przyznanych godzin ostatecznie decyduje Ośrodek Pomocy Społecznej.
 • sporządzenie wywiadu środowiskowego - po zgłoszeniu, w przeciągu dwóch tygodni, pracownik socjalny z MOPS odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy m.in. ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi.
 • sporządzenie decyzji administracyjnej i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc - w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na usługi OPS powinien wydać decyzję administracyjną (na piśmie) o przyznaniu – bądź nie – tej formy pomocy.
 • realizacja przyznanych świadczeń – rodzaj, forma i rozmiar świadczonej pomocy dostosowane są nie tylko do okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, ale także do celów i możliwości pomocy społecznej.

W zależności od wolnych roboczogodzin opiekunek, nowe środowisko może być objęte w sytuacji kiedy jeden z podopiecznych zrezygnuje z pomocy usługowej, albo zostanie przeniesiony do placówki całodobowej opieki, albo zgonu.
Wymagane dokumenty:

 1. wniosek zainteresowanego lub pracownika socjalnego o objęciu pomocą, z określeniem ilości godzin i zobowiązaniem do ponoszenia odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi,
 2. zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty psychiatry, dotyczące konieczności korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych,
 3. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności(jeżeli posiada),
 4. dochody rodziny: zaświadczenia o zarobkach netto wszystkich członków rodziny wraz z zasiłkami rodzinnymi, pielęgnacyjnymi, decyzja o dodatku mieszkaniowym, odcinki rent, emerytur, emerytury/renty zagraniczne, kwartalne,
 5. oświadczenie o stanie majątkowym,
 6. dowód osobisty, NIP


11. Warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi
:

Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi są finansowane z budżetu państwa. Ośrodek pomocy społecznej (gmina) występuje o środki na ich realizację do wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego.

Warunkiem do wystąpienia o środki do Urzędu Wojewódzkiego jest zapotrzebowanie na ten typ usług, zgłaszane przez zainteresowanych. Niestety OPS nie zawsze uzyskuje wnioskowaną wysokość środków, z związku z tym pomoc w formie specjalistycznych usług będzie w ograniczonym wymiarze, a jeśli wyczerpie środki finansowe na prowadzenie tego typu usług nie będzie w stanie pomóc.

Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne.

Wysokość opłat zależy od dochodu netto – wysokość ponoszonych opłat zależy od dochodu na osobę w rodzinie; od tego, czy i o ile przekroczy tzw. kryterium dochodowe, które w przypadku usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 701,00 zł na osobę (niezależnie od tego czy jest to osoba samotnie gospodarująca czy osoba w rodzinie) – zmiana kryterium dochodowego od 01.10.2018 roku.

Osoby, których dochód nie przekracza tego kryterium mają usługi świadczone bezpłatnie. W przypadku osób, których dochód przekracza kryterium ponoszą częściową odpłatność za usługi – tym większą im większe mają dochody, albo pełen koszt usług, z których korzystają.

Wysokość stawki odpłatności za godzinę specjalistycznych usług określa każdy Ośrodek Pomocy Społecznej. Zgodnie z zarządzeniem Nr 9/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu pełna stawka za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 9,00 zł.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach można ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z odpłatności za usługi, zwłaszcza ze względu na konieczność korzystania z co najmniej dwóch rodzajów specjalistycznych usług.

Zwolnienie częściowe lub całkowite z odpłatności jest traktowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej uznaniowo – każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie Podopieczni ponoszą procentową odpłatność, a kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości uzyskiwanych dochodów i stanu rodzinnego.

Kryteria odpłatności ustala Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.
 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 Kędzierzyn-Koźle,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu: na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu,

 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem określonym w pkt 3 jest obligatoryjne.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 08 kwiecień 2018 19:26 Leszek Grün
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 czerwiec 2018 12:17 Agnieszka Cetnar
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 sierpień 2018 06:02 Barbara Greguła
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 październik 2018 19:48 Barbara Greguła