Zgodnie z ustawą o systemie oświaty stypendium szkolne jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Udzielane jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Stypendium szkolne przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 Warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest zamieszkiwanie na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, oraz od okoliczności występujących w rodzinie ucznia, takich jak:

 1. bezrobocie,
 2. niepełnosprawność,
 3. ciężka lub długotrwała choroba,
 4. wielodzietność,
 5. brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 6. alkoholizm lub narkomania,
 7. rodzina niepełna.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł na osobę w rodzinie.

 

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 2. pełnoletniego ucznia,
 3. dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Stypendium szkolne może być również przyznane z urzędu.

Formy udzielenia stypendium szkolnego:

 1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (m.in. językowych, plastycznych, muzycznych, w wyjazdach na "zieloną szkołę", w wycieczkach edukacyjnych organizowanych przez szkołę),
 2. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym zakup podręczników, zeszytów, tornistrów (plecaków), strojów sportowych, pomocy naukowych lub innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę,
 3. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów),
 4. świadczenie pieniężne, w okolicznościach wskazanych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres:

 1. nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych,
 2. nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w przypadku słuchaczy kolegiów.

 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy składać:

 1. do 15 września danego roku szkolnego – w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu września,
 2. do 15 października danego roku szkolnego – w przypadku słuchaczy kolegiów,
 3. do 15 lutego danego roku szkolnego – w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego.

Wnioski o stypendium szkolne należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka bądź za pośrednictwem poczty.

Na co może być przeznaczone stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia edukacyjne, oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. Świadczenia te nie są wymienione w formie zamkniętego katalogu, gdyż ich rodzaj zależy od potrzeb ucznia. Dodatkowymi zajęciami mogą być np. zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, plastyczne, muzyczne, recytatorskie, różnego rodzaju kółka zainteresowań itd.

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np. tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne - ale także atlas historyczny, mapa, encyklopedia, vademecum, kompendium, pokrycie kosztów abonamentu internetowego (umowa z operatorem zawarta pod adresem zamieszkania ucznia), czy inne – o ile związane są z procesem edukacyjnym. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate, rower dla ucznia trenującego kolarstwo). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (jak np. kurtka, buty) nie leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

Wnioskodawcy zobowiązani są niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90o ust. 1 ustawy o systemie oświaty).


Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90o ust. 4 ustawy o systemie oświaty).
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90o ust. 5 ustawy o systemie oświaty).

Sposoby rozliczania i wypłaty stypendium szkolnego

Faktury i rachunki w ramach stypendium szkolnego należy składać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „STYPENDIUM SZKOLNE":

1) w tut. Ośrodku:

 • w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 16.00
 • od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

2) za pośrednictwem poczty.

 

_______________________________________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  Mikołaja Reja 2a, 47-224 Kędzierzyn-Koźle,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu: na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu,
 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem określonym w pkt 3 jest obligatoryjne.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 08 kwiecień 2018 19:32 Leszek Grün
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 maj 2018 08:27 Klaudia Wojdyła
Artykuł został zmieniony. środa, 25 lipiec 2018 12:16 Klaudia Wojdyła
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 październik 2018 04:45 Joanna Jerzyk
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 marzec 2019 07:13 Joanna Jerzyk
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 styczeń 2020 22:06 Marzena Urbanowicz
Artykuł został zmieniony. piątek, 07 sierpień 2020 12:52 Agata Morkis
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 maj 2021 11:13 Klaudia Wojdyła
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 maj 2021 11:14 Klaudia Wojdyła
Artykuł został zmieniony. niedziela, 11 lipiec 2021 13:56 Klaudia Wojdyła
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 wrzesień 2021 10:30 Klaudia Wojdyła
Artykuł został zmieniony. środa, 29 wrzesień 2021 20:34 Klaudia Wojdyła
Artykuł został zmieniony. niedziela, 25 wrzesień 2022 08:03 Klaudia Wojdyła
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 marzec 2023 06:40 Klaudia Wojdyła
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 marzec 2023 09:35 Klaudia Wojdyła