Jednorazowe świadczenie przysługuje :

  1. matce,
  2. ojcu,
  3. opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)

albo

 1. opiekunowi prawnemu dziecka.

Jednorazowe świadczenie przysługuje świadczeniobiorcom oraz osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Jednorazowe świadczenie przysługuje w wysokości 4000 zł bez względu na dochód rodziny.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje jeżeli:

- osoba wnioskująca nie jest świadczeniobiorcą świadczeń opieki zdrowotnej lub osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji − w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- na dziecko, na które osoba wnioskuje o jednorazowe świadczenie, było pobierane w tej lub innej instytucji jednorazowe świadczenie,
- dziecko, na które osoba wnioskuje o jednorazowe świadczenie, zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatne pełne utrzymanie,
- członkowi rodziny przysługuje na dziecko jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
- wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia został złożony po terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,
Podstawa prawna:

 1.  ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem’’;
 2. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 4. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.- kobieta nie pozostawała pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży.

Wymagane dokumenty ( druki do pobrania ):

Miejsce złożenia dokumentów

Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenie „za życiem” można otrzymać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu ul. Reja 2A Sala Obsługi (parter) lub pobrać ze strony internetowej: www.mops-kkozle.pl

Instytucja czynna:

 • Poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • Wtorek-Piątek: od 7:00 do 15:00


Informacje na temat świadczenia  „Za życiem” można również uzyskać pod numerem telefonu 77/4837901 wew. 401

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Za życiem”  kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.

W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Dział Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.


Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Za życiem” służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej odebrania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 08 kwiecień 2018 19:48 Leszek Grün
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 maj 2018 08:41 Marcin Piątek
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 lipiec 2019 06:02 Małgorzata Sozańska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 styczeń 2020 08:20 Marcin Piątek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 sierpień 2022 13:38 Paulina Malorna