Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

 • matce albo
 • ojcu dziecka w przypadku:
  1. skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
  2. śmierci matki dziecka;
  3. porzucenia dziecka przez matkę;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
 • rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
 • osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Wysokość świadczenia rodzicielskiego

 • świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie;
 • w razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynki pracy /Dz. U. z 2015 r. poz. 149,357 i 1066/, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Okres przysługiwania świadczenia rodzicielskiego

 • 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
 • 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
 • 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
 • 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
 • 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

 • co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku matki lub ojca dziecka oraz osoby, która przysposobiła dziecko;
 • jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
 • w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 • matce lub ojcu dziecka przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Dodatkowe informacje
Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:

 • porodu,
 • objęcia dziecka opieką, w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej,
 • przysposobienia dziecka;
 • osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:
 • w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci,
 • jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

Wymagane dokumenty
Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego oraz:

 • w przypadku opiekuna faktycznego dziecka – zaświadczenie z sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • w przypadku rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej – zaświadczenie potwierdzające rodzaj pełnionej funkcji rodziny zastępczej (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa),
 • w przypadku opiekuna faktycznego dziecka oraz rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej – dokument potwierdzający datę objęcia dziecka opieką,
 • w przypadku osoby, która przysposobiła dziecko – odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie dziecka.

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Dział Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Wymagane dokumenty ( druki do pobrania ):


Miejsce złożenia dokumentów

Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego można otrzymać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu ul. Reja 2A Sala Obsługi (parter) lub pobrać ze strony internetowej: www.mops-kkozle.pl
Instytucja czynna:

 • Poniedziałek: od 7:00 do 16:00
 • Wtorek-Piątek: od 7:00 do 15:00

Informacje na temat świadczeń rodzinnych można również uzyskać pod numerem telefonu 77/4837901 wew. 401

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.
W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej odebrania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 08 kwiecień 2018 19:54 Leszek Grün
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 maj 2018 08:42 Marcin Piątek
Artykuł został zmieniony. niedziela, 01 lipiec 2018 17:01 Marcin Piątek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 kwiecień 2019 10:33 Marcin Piątek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 lipiec 2019 07:37 Małgorzata Sozańska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 styczeń 2020 08:14 Marcin Piątek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 czerwiec 2020 20:47 Marcin Piątek
Artykuł został zmieniony. środa, 28 lipiec 2021 11:29 Marcin Piątek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 sierpień 2022 13:35 Paulina Malorna