Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze”. W Gminie Kędzierzyn-Koźle zaświadczenia są wydawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu będzie uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia. Zaświadczenia wydawane mają być w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Gospodarstwo domowe tworzą:


1) osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
2) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:


1) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jego gospodarstwa domowego:

1) imię i nazwisko;

2) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3) adres miejsca zamieszkania;

4) adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada.

W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Miejsce złożenia dokumentów


Druk żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego można otrzymać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu ul. Reja 2A lub pobrać ze strony internetowej: www.mops-kkozle.pl

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu Empatia, pocztą tradycyjną na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu ul. Reja 2A 47-224 Kędzierzyn-Koźle lub osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej.

Instytucja czynna:

  • Poniedziałek: od 7:00 do 16:00
  • Wtorek-Piątek: od 7:00 do 15:00

Przyjmowanie stron:

  • Poniedziałek: od 7:15 do 15:45
  • Wtorek-Piątek: od 7:15 do 14:45

Informacje na temat zaświadczenia dotyczącego czystego powietrza można również uzyskać pod numerem telefonu 77/4837901 wew. 417.

 Podstawa prawna:

  1. art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia ( Dz.U. z 2020 r. poz.1713).

Druki do pobrania:

  1. ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
  2. KLAUZULA INFORMACYJNA

Przydatne linki:

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/klimat/czyste-powietrze

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 26 listopad 2020 07:52 Marcin Piątek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19 sierpień 2021 13:15 Marcin Piątek