Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej, powołaną na mocy Uchwały Nr XI/59/90 Miejskiej Rady Narodowej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 28 lutego 1990 roku. Terenem działania jest Gmina Kędzierzyn-Koźle.

Organizację, strukturę i zasady działania Ośrodka określa Regulamin organizacyjny. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wykonuje zadania pomocy społecznej należące do zadań własnych gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, a także - zgodnie ze stosownymi upoważnieniami Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - zadania wynikające z ustaw:

 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym,
 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Główne zadania

I. Zadania określone ustawą o pomocy społecznej obejmują w szczególności:

 1. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
 2. pracę socjalną,
 3. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 4. realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
 5. współpracę i współdziałanie z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie pomocy społecznej.

II. Zadania określone ustawą  o przemocy w rodzinie :

 1. prowadzenie szeroko rozumianych działań profilaktycznych,
 2. ograniczanie problemu przemocy w rodzinie,
 3. prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie.

III. Zadania określone ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

 1. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem,
 2. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 3. tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
 4. realizacja 3 letnich gminnych programów wspierania rodziny,
 5. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych,
 6. prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

IV. Zadania określone ustawą o świadczeniach rodzinnych obejmują w szczególności:
Przyznawanie oraz wypłata świadczeń rodzinnych w tym:

 • zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • świadczeń pielęgnacyjnych,
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

V. Zadania określone ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów obejmują w szczególności:

 1. działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

VI. Zadania określone ustawą o systemie oświaty:
Przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

 • stypendia szkolne,
 • zasiłki szkolne.

Działy Ośrodka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej tworzą następujące komórki organizacyjne: 

 1. Dział Pomocy Środowiskowej – w strukturę którego wchodzą:
  a) Zespół ds. usług socjalnych w tym:
  • Sekcja ds. usług socjalnych dla rodzin,
  • Sekcja ds. pomocy instytucjonalnej i środowiskowej,
  b) Zespół ds. pracy socjalnej w tym:
  • stanowisko ds. pierwszego kontaktu,
  • stanowisko ds. bezdomności,
  c) Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją,
  d) Stanowisko ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 2. Dział Usług Opiekuńczych,
 3. Dział Świadczeń, 
 4. Dział Księgowości,
 5. Dział Administracyjny,
 6. Dział Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej,
 7. Dom Dziennego Pobytu Nr 1,
 8. Dom Dziennego Pobytu Nr 2,
 9. Dom Dziennego Pobytu Nr 3,
 10. Dom Dziennego Pobytu Nr 4,
 11. Dom Dziennego Pobytu Nr 5,
 12. Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób z Zespołem Otępiennym,
 13. Mieszkania Chronione,
 14. Radca Prawny,
 15. Służba BHP,
 16. Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej,
 17. Inspektor Ochrony Danych,
 18. Klub Integracji Społecznej,
 19. Placówka Wsparcia Dziennego wraz z filiami,
 20. Samodzielne stanowisko ds. projektów,
 21. Gminne Centrum Seniora,
 22. Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 08 kwiecień 2018 17:40 Leszek Grün
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09 kwiecień 2018 11:40 Leszek Grün
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 sierpień 2020 17:38 Laura Walczyk
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 styczeń 2021 13:06 Klaudia Wojdyła
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 styczeń 2021 13:07 Klaudia Wojdyła
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 styczeń 2021 13:09 Klaudia Wojdyła
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 styczeń 2021 13:10 Klaudia Wojdyła
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 styczeń 2021 13:15 Klaudia Wojdyła
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 styczeń 2021 13:16 Klaudia Wojdyła
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 styczeń 2021 13:17 Klaudia Wojdyła
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 styczeń 2021 13:19 Klaudia Wojdyła
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 styczeń 2021 13:20 Klaudia Wojdyła
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 styczeń 2021 13:24 Klaudia Wojdyła
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 styczeń 2021 13:29 Klaudia Wojdyła
Artykuł został zmieniony. środa, 24 marzec 2021 22:25 Marcin Piątek
Artykuł został zmieniony. środa, 24 marzec 2021 22:25 Marcin Piątek
Artykuł został zmieniony. środa, 24 marzec 2021 22:30 Marcin Piątek
Artykuł został zmieniony. środa, 24 marzec 2021 22:32 Marcin Piątek
Artykuł został zmieniony. środa, 24 marzec 2021 22:33 Marcin Piątek
Artykuł został zmieniony. środa, 24 marzec 2021 22:34 Marcin Piątek
Artykuł został zmieniony. środa, 23 luty 2022 08:20 Agnieszka Adamczyk